Program

Program NLS

Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije (NLS) je demokratična desno sredinska politična stranka. V njej so dobrodošle vse državljanke in državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo in spoštujejo moralne ter etične vrednote evropsko krščanske kulturne dediščine, predvsem pa imajo posluh za malega človeka, podeželje in socialni čut.

Naša prizadevanja temeljijo na skrbi za svobodo in blaginjo ljudi, ki temelji na demokratičnih vrednotah.

Zavzemali se bomo za pravno in pravično državo, s poudarkom na človekovem dostojanstvu, skupnem dobro in solidarnosti.

 

 

CILJI DELOVANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA:

DRŽAVA

 • Temeljno poslanstvo države je skrb za pošteno in pravično delovanje državnega sistema.
 • Država mora poskrbeti za to, da zaposleni v državnih ustanova spoštujejo in enakopravno obravnavajo vse državljanke in državljane Republike Slovenije.
 • Država je dolžna nadzorovati finančni tok javnih financ in z njim ravnati kot skrben gospodar.
 • Skrbi za nenehno in produktivno delovanje zunanje politike, ki prispeva k ugledu države in izboljša njeno konkurenčnost.
 • Država mora sprostiti »davčno politiko« in jo prilagoditi po vzoru iz sosednjih držav ter jo narediti dostopnejšo in prijaznejšo do malega človeka.
 • Decentralizacija in reorganizacija javne uprave, več pristojnosti lokalni samoupravi.
 • Zagotovitev ustreznega sofinanciranja lokalnih skupnosti.

 

PRAVNA DRŽAVA

 • Povrniti zaupanje v pravno državo.
 • Zagotoviti varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dosledno spoštovanje ustavnih in konvencijskih pravic državljank in državljanov.
 • Zagotoviti strokoven, zakonit in učinkovit sodni sistem, spoštovanje enakosti pred zakonom in strokovno ter nepristransko sodstvo.
 • Osnovna dolžnost države je, da odpravi vsakršen dvom državljanov v nepošteno in pristransko sojenje.
 • Zagotoviti učinkovito in nepristransko delovanje organov pregona.
 • Ukinitev trajnega mandata sodnikov na okrajnih, okrožnih in višjih sodiščih.
 • Stroške nezakonitih, pristranskih in nepoštenih sojenj poravnajo kršitelji zakonodaje (npr. sodniki, tožilci, policija, politiki) in nikakor več ne davkoplačevalci.

 

DEMOKRACIJA

 • Republika Slovenija je demokratična država sredi Evrope, kar pomeni, da je dolžna spoštovati vsa demokratična načela.
 • Državljanke in državljani imajo pravico na demokratičen način izvoliti in razrešiti posamezne funkcionarje in ostale predstavnike države.
 • Vse državljanke in državljani Republike Slovenije, ki imajo volilno pravico, so se dolžni udeleževati vseh razpisanih volitev, kjer imajo pravico izraziti svojo voljo.

 

POLITIČNI SISTEM

 • Predstavnik katere koli politične opcije se mora zavedati, da zastopa interese države in deluje v dobrobit državljank in državljanov.
 • Politika mora pri svojem delovanju dajati prednost interesom državljank in državljanov, pred kakršnimikoli osebnimi interesi.

 

JAVNA UPRAVA

 • Institucije znotraj javne uprave se morajo medsebojno povezati.
 • Zaposleni v javni upravi morajo poznati osnovne pristojnosti vseh institucij znotraj javne uprave.
 • Zaposleni v javni upravi so dolžni pomagati vsem, ki jih na delovnem mestu zaprosijo za pomoč ali nasvet in so jim dolžni posredovati pravilne in natančne informacije.
 • Delovna mesta v javni upravi je potrebno prekvalificirati v smislu »svetovalne funkcije«, ki bo državljankam in državljanom Republike Slovenije v prvi vrsti nudila nasvete in pomoč, šele nato jih bo nadzirala in sankcionirala.
 • Razbremenitev upravne birokracije, poenostavitev upravnih postopkov in odprava administrativnih ovir.
 • Reševanje upravnih zadev v zakonsko določenih rokih, odprava zaostankov.
 • Nudi pomoč investitorjem in uporabnikom upravnih storitev.

 

DAVČNA POLITIKA

 • Znižanje splošne davčne stopnje.
 • Ukinitev davčnih blagajn.
 • Zmanjšanje obremenitev plač.
 • Odprava obdavčenja pokojnin.
 • Dodatne davčne olajšave za čezmejne delovne migrante.
 • Odprava obdavčenja nepremičnin, ki so namenjene ustvarjanju nove vrednosti (poslovni, proizvodni in kmetijski objekti).
 • Pravično urediti statut čezmejnih delovnih migrantov.

 

ZUNANJA POLITIKA

 • Reševanje odprtih vprašanj s sosednjimi državami (meja z Republiko Hrvaško).
 • Okrepitev podpore Slovencem po svetu in ureditev položaja slovenskih manjšin v sosednjih državah.
 • Reorganizacija slovenske diplomacije in povečati ugled Slovenije.
 • Vzpostavitev učinkovite gospodarske diplomacije.

 

GOSPODARSTVO

 • Oživitev gospodarstva in posledično povečanje števila delovnih mest.
 • Vzpostaviti tržno gospodarstvo, ki naj omogoči vsakemu človeku dostojanstveno priložnost, da svoje življenje oblikuje človeka vredno s samoodločbo ter ima pomemben delež pri družbenem razvoju.
 • Vzpostavitev poslovnega okolja, ki bo zanimivo za domače in tuje vlagatelje, kar bo prineslo gospodarsko rast, možnost zaposlovanja in posledično s tem preprečitev bega možganov v tujino.
 • Razbremenitev gospodarstva in s tem povečanje konkurenčnosti na domačih in tujih trgih.
 • Konsolidiranje javnih financ, znižanje davkov in zagotovitev plačilne discipline.
 • Ureditev fleksibilnega trga dela.
 • Odprava administrativnih ovir in poenostavitev upravnih postopkov ter s tem narediti naše okolje privlačnejše za tuje in domače vlagatelje.
 • Ločitev države od gospodarstva, odprava političnega kadrovanja.

 

TRG DELA

 • Spodbujanje podjetništva in s tem možnost samozaposlitve mladih. Prva tri leta oprostitev plačila prispevkov za mlade in začetne podjetnike.
 • Spodbujanje samozaposlovanja.
 • Spodbujanje prve zaposlitve.
 • Odpiranje novih delovnih mest s pomočjo evropskih projektov.
 • Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
 • Zagotovitev pravičnega in poštenega plačila za zaposlene.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

 • Ukinitev davčnih blagajn za kmetovalce.
 • Uvedba pavšalne obdavčitve za vse kmetovalce, ki bo primerljiva s sosednjimi državami.
 • Razbremeniti kmetovalce birokratskih postopkov in zmanjšati obvezno administracijo za vsaj 50 %.
 • Spodbujanje razvoja podeželja in kakovosti življenja na podeželju.
 • Spodbujanje k čim večjem številu mladih prevzemnikov kmetij.
 • Zavzemanje za zmanjšanje razlik med mestom in podeželjem.
 • Posebna skrb bo namenjena prehrambni samooskrbi in spodbujanju domače biološke prehrane.
 • Reorganizacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije in brezplačen prenos kmetijskih zemljišč na organe lokalne skupnosti.
 • Poštena razmerja cen v verigi preskrbe s hrano.
 • Slovenskemu potrošniku bomo zagotovili, da bo imel dovolj veliko izbiro živil slovenskega porekla, s čemer bomo ustvarili interes po večji kmetijski proizvodnji.
 • Zmanjšali bomo uvoz pridelkov po damping cenah, saj le ta onemogoča in ogroža naše kmetovalce.
 • Zavzemali se bomo, da bo slovenska agroživilska veriga, večinski dobavitelj hrane v javne ustanove.
 • Kmetijstvo in gozdarstvo ustvarja delavna mesta na kmetijah, sta varuha poseljenosti slovenskega podeželja.
 • Izboljšanje pogojev za slovenske kmetovalce, saj le ti z obdelavo ohranjajo potencial kmetijskih in gozdnih zemljišč za prihodnje rodove, ter zagotavljajo prehransko neodvisnost.
 • Zavzemali se bomo za realizacijo zastavljenih ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014 do 2020.

 

SOCIALNO VARSTVO

 • Zavzemali se bomo za socialno politiko, ki bo temeljila na načelih pravičnosti, vzajemnosti, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.
 • Za vse socialno ogrožene bi uvedli subvencionirano prehrano po vzgledu »študentskih bonov«.
 • Zavzemali se bomo za zmanjševanje socialnih razlik. Prioriteta bo ugotavljanje vzrokov za takšno stanje in priprava ustreznih programov za odpravo takšnih razlik.
 • Zagotavljanje programov in sredstev za vse že obstoječe socialno humanitarne programe.
 • V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja – javna dela.
 • Povišanje enkratne socialne denarne pomoči.
 • Povečanje sredstev namenjenih državnim štipendijam.

 

INVALIDI

 • Zagotavljanje mobilnosti gibalno oviranih oseb.
 • Odpravljanje arhitektonskih ovir.
 • Ureditev javnih sanitarij, ki bodo dostopni za invalide.
 • Ureditev dostopa do javnih ustanov.
 • Skrb za izobraževanje, zaposlovanje in socialno zaščito invalidov.

 

MLADI

 • Možnost ustanovitve podjetja, z ohranitvijo vseh ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa.
 • Oblikovanje pravne osebe za start up (zmanjšana birokracija, nižje davčne obremenitve).
 • Subvencije, nepovratna sredstva, krediti z nižjimi obrestnimi merami za mlada podjetja.
 • Razvoj zaposlitvenih možnosti za mlade.
 • Subvencije za prve zaposlitve do 30. leta.
 • Možnost koriščenja študentskih bonov 24 ur na dan.
 • Reševanje bivanjske stiske mladih.
 • Omogočiti mladim nakup prvega doma s subvencijami in krediti z znižanimi obrestnimi merami.
 • Narediti celostni plan bivanjske problematike mladih ter zapolnjevanja prazne infrastrukture (stanovanja, kmetije itd.).
 • Urediti področja štipendij.
 • Urediti področje subvencioniranih javnih prevozov.
 • Ponovno uvesti brezplačne obroke za srednješolce.

 

VISOKOŠOLSKI SISTEM

 • Ohraniti močno javno visoko šolstvo.
 • V visoko šolstvo uvesti plačano prakso za mlade.
 • Urediti področje diferencialnih izpitov ter ga poenotiti.
 • Uvesti nadzor nad kakovostnim delovanjem profesorjev in porabo sredstev univerz.
 • Celostno urediti ZVIS.

 

ZDRAVSTVO

 • Posodobiti in povezati evidence celotnega zdravstvenega sistema in posledično zmanjšati čakalne vrste.
 • Izboljšati medsebojne odnose in povečati zadovoljstvo zaposlenih znotraj zdravstvenega sektorja, posledično pa si prizadevati za njihov prijazen odnos do pacientov.
 • Vsem, ki se izobražujejo na tej smeri, nuditi možnost takojšnje 4 – urne zaposlitve, kjer bi se mladi uvajali v sam proces dela in dobili možnost kasnejše redne zaposlitve.
 • Proučiti celoten sistem in izvesti reforme, ki bodo prinesle dobrobit državljankam in državljanom Republike Slovenije.
 • Ozaveščanje o zdravem načinu življenja.

 

 SKRB ZA STAREJŠE

 • Pravične pokojnine, ki zadostujejo za dostojno in varno starost.
 • Pokojnina ne sme biti nižja od minimalne neto plače v Republiki Sloveniji.
 • Odprava intervencijskih ukrepov, ki onemogočajo in omejujejo usklajevanje pokojnin.

 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

 • Urediti status prostovoljnih gasilskih društev in drugih prostovoljnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem.

 

ŠPORT

 • Davčne olajšave za vrhunske športnike.
 • Vlaganje v razvoj mladih športnih talentov.
 • Urediti financiranje športnih zvez in preprečiti okoriščanja posameznikov na račun športnikov.
 • Spodbujanje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo.
 • Sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športu.
 • Podpiranje vseh aktivnosti, ki doprinesejo k trajnostnim vidikom razvoja športa.
 • Skrbeti za skladen razvoj športa na državnem in lokalnem nivoju.
 • Uvajanje pogojev za pospeševanje športnega turizma.
 • Celovita promocija športa in turizma doma in v tujini.

 

MEDIJI

 • Zagotovitev sofinanciranje medijev iz javnih sredstev. Sorazmerna porazdelitev sredstev iz RTV naročnine tudi zasebnim medijem.
 • Zagotovitev sorazmernega deleža predvajanja slovenske glasbe.
 • Zavzemali se bomo za pluralnost medijev in uskladitve tovrstne zakonodaje z evropskimi direktivami.
 • Zagotoviti je potrebno pester in raznolik medijski prostor.
 • Vzpostaviti ustrezen nadzor na področju medijske koncentracije.
 • Zagotoviti enakopravno obravnavanje v medijih, ter zagotoviti da bo v medijskem prostoru v interesu demokracije širok razpon političnih mnenj. V medijih ne sme postati dominantna nobena politična opcija oziroma politično stališče, saj je s tem ogrožena demokracija.
 • Depolitizacija državnih medijev. Odpraviti vpliv politike na uredniško politiko v državnih medijih.

 

OKOLJE IN PROSTOR

 • Posebna skrb bo namenjena varovanju zdravega in čistega okolja. Podpirali bomo preudarno rabo naravnih virov.
 • Podpirali in spodbujali bomo energetsko varčne projekte, skrb za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja.
 • Skrb za zmanjšanje onesnaževanja pitne vode.
 • VODA JE JAVNO DOBRO – je last vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Nedopustna je kakršnakoli oblika privatizacije pitne vode in vodne oskrbe ter vodne
 • Podpiranje nevladnih organizacij, katere se ukvarjajo s področjem varstva okolja in ohranjanja narave.
 • Zavzemanje za izgradnjo sončnih elektrarn, predvsem na strehah javnih objektov.
 • Spodbujanje energetsko varčne gradnje.

 

DRUŽBA IN KULTURA

 • Izboljšati življenjski standard državljank in državljanov, saj se jim s tem omogoča finančna in življenjska varnost.
 • Zagotoviti pogoje za izboljšanje stopnje vključevanja mladih v družbo in medsebojno druženje.
 • Mladostnike podučiti o nevarnosti zauživanja prepovedanih substanc, že v zgodnjih otroških letih.
 • Ohranjanje Slovenskega jezika, kot enega izmed temeljnih elementov kulture.
 • Vzdrževanje in ohranjanje kulturnih ustanov.

 

TURIZEM

 • Vzpostaviti pogoje, da turizem postane ena vodilnih panog slovenskega gospodarstva.
 • Izpeljati investicijski cikel, ki bo temeljil na kakovostni obnovi obstoječih in izgradnji novih turističnih kapacitet.
 • Razvoj turističnih kmetij s prenočitvenimi kapacitetami in povečati njihovo kakovost ponudbe.
 • Povečati prepoznavnost Slovenije kot zanimive, atraktivne in varne destinacije.
 • Izboljšati prostorske pogoje za razvoj turizma.
 • Ohranjati varovana naravna območja in opredeliti njihovo rabo za turistično ponudbo.
 • Turistično izkoristiti vse naravne lepote Slovenije za privabljanje tujih obiskovalcev.
 • Vzpostaviti prijaznejše pogoje za čim več podjetništva, ki bo zagotavljalo popolnoma zasedene kapacitete v turistični sezoni.

 

PROMET

 • Poenostavitev postopkov razpisov za dodeljevanja nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za izboljšanje prometne infrastrukture.
 • Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje državnih cest.
 • Posodobitev in izgradnja javne železniške infrastrukture.
 • Izdelati realno celostno strategijo razvoja prometa v državi in določitev prioritet.
 • Aktivno pristopiti k pridobivanju evropskih sredstev za izboljšanje razmer in varnosti v prometu.
 • Odprava arhitektonskih ovir za invalide, gibalno ovirane ter slepe in slabovidne.

 

LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE

Franc KANGLER, predsednik